made in eu

Fotosoutěž: Outdoor s DIRECTALPINE a Adventurou

Firma Direct Alpine s.r.o. ve spolupráci s CK Adventura vyhlašuje soutěž o nejlepší "akční" fotografii s produkty značky Directalpine.

DAwhite72.jpg                    adventura72_M_100.jpg

Hlavní cenou je poukaz v hodnotě: 15.000 Kč na zájezd od cestovní  kanceláře Adventura (na poukaz lze zakoupit zájezd max. pro dvě osoby, nevyužitá hodnota se neproplácí, nelze kombinovat se slevovými kupony)

Ocenění se dočkají snímky až do 10. místa + ocenení pro "Divokou kartu"

2. místo - Bunda GUIDE limet
3. místo - Bunda TRANGO lake-blue nebo TRANGO LADY lake-blue
4. – 5. místo - Kalhoty BADILE red-brown nebo BADILE LADY red-brown
6. – 10. místo - Triko FLASH nebo FLASH LADY

Prosíme přečtěte si pozorně podmínky soutěže!

PRAVIDLA:

1. Vyhlašovatel soutěže:

Direct Alpine s.r.o.

2. Reklamní partner soutěže:

CK Adventura s.r.o.

3. Doba a místo konání soutěže:

Soutěž bude trvat od 1.4. do 30.11. 2009.

4. Podmínky zařazení do soutěže:

  • Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která vyfotí fotografii na téma uvedené v názvu soutěže
  • Do soutěže budu přijaty všechny fotografie s outdoorovou tématikou, na kterých bude zřetelný  aktuální produkt z naší kolekce, včetně loga DIRECTALPINE
  • Divoká karta poroty - odměnu může získat i výjimečně povedený image snímek, na kterém nebude zřetelné logo nebo produkt značky Directalpine (např. silueta osoby ap.) 
  • Snímky přijímáme pouze v digitální podobě e-mailem (office@directaline.com, předmět: fotosoutěž, max. velikost 10 Mb) nebo poštou na CD (Kateřinská 138, Liberec 17, 460 02, označit: „Fotosoutěž“), formát JPG nebo TIF, min. velikost 13x18 cm, 300 DPI. Zaslaná CD nevracíme
  • U každého snímku musí být uvedeno co nejpřesněji místo, kde byl snímek pořízen a autor. Tyto informace uveďte v názvu souboru fotografie, textu e-mailu nebo v textovém souboru na CD. Formát: „Mont Blank -Francie, Jan Novák.jpg“. Text: Francie, Mont Blank, červen 09, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail.
  • Do snímku nesmí být vložen žádný text, grafika ani orámování.
  • Každý soutěžící může do soutěže odevzdat maximálně 5 ks různých fotografií. Po odevzdání fotografie do soutěže je třeba uchovat i její datový podklad nebo příslušný film za účelem případného předložení hodnotící komisi.
  • Společně s fotografiemi zaslání vyplněného, stvrzené svým podpisem, deklarující, že zasilatel snímků je autorem fotografie přihlášené do soutěže, s uvedením jména a příjmení, adresy bydliště, telefonu a e-mailu. V případě, že soutěžícím nebo osobou zachycenou na fotografii bude osoba mladší 18 let, bude na prohlášení navíc podepsán jejich zákonný zástupce. Dále svým podpisem stvrdí na tomto prohlášení autor přihlášené fotografie a osoby zachycené na fotografii svůj souhlas s tím, aby vyhlašovatel i reklamní partner soutěže po dobu 10 let od vyhlášení konečných výsledků soutěže užíval tuto fotografii pro propagaci svých produktů. 
    Formulář prohlášení ke stažení zde

foto-1.jpg

5. Účast v soutěži:

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba. Osoba mladší 18 let se může soutěže zúčastnit pouze v zastoupení svým zákonným zástupcem a s jeho souhlasem. Pokud z důvodu účasti v soutěži vzniknou jakákoliv práva nebo povinnosti soutěžícímu mladšímu 18 let, může je vykonávat jen prostřednictvím svého zákonného zástupce. V případě, že bude tento soutěžící povinen v souladu s pravidly soutěže poskytnout jakékoli plnění nebo nahradit jakékoli náklady a újmu, souhlasem s účastí v soutěži se jeho zákonný zástupce zavazuje poskytnout toto plnění a / nebo nahradit náklady a újmu sám na vlastní účet namísto soutěžícího mladšího 18 let.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo osoby jednající v rozporu s jejími pravidly nebudou do soutěže zařazeny, popř. budou ze soutěže vyloučeny. Pokud se tato osoba přesto stala výhercem, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nevzniká jí nárok na výhru a výhra v takovém případě propadá vyhlašovateli soutěže.

6. Vyhodnocení soutěže:

Hodnotící komise se bude skládat ze zástupců vyhlašovatele a reklamního partnera. Rozhodnutí této komise o výsledku soutěže je konečné. Soutěžící berou na vědomí, že na ceny neexistuje právní nárok a že vymáhání účasti v soutěži nebo vymáhání cen soudní cestou je vyloučeno.

Vyhodnocení soutěže a oznámení vítězů proběhne mezi 1.12.-20.12.2009.

Výsledky budou zveřejněny do 20.12.2009 na internetových stránkách www.directalpine.com. Výherci cen budou o této skutečnosti rovněž vyrozuměni e-mailem.

7. Předání výher:

Výhercům bude bez zbytečného odkladu po zveřejnění výsledků soutěže odeslána výzva k vyzvednutí výhr. Výhry, o které se výherci nepřihlásí do 1 měsíce od zveřejnění výsledků soutěže, propadají ve prospěch vyhlašovatele soutěže.

foto-2.jpg      foto-3.jpg

8. Ostatní pravidla:

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Vyhlašovatel soutěže není odpovědný za funkčnost sítě Internet, poštovní ani jiné doručovací služby a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení přihlášek do soutěže či oznámení o výhře či výher samotných.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, reklamního partnera soutěže, ani jejich rodinní příslušníci.

Veškeré informace získané od přihlášených soutěžících jsou považovány za osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vyhlašovatel i reklamní partner soutěže se zavazují, že osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna v jednotlivých minilabech vyhlašovatele a na internetových stránkách reklamního partnera soutěže ve tvaru "Jméno - Příjmení - Město". Údaje získané od soutěžících slouží jako kontaktní údaje pro komunikaci vyhlašovatele se soutěžícími v průběhu soutěže a pro zasílání výher. Soutěžící může kdykoliv až do vyhlášení výsledků soutěže zrušit svou účast v soutěži doručením svého písemného prohlášení vyhlašovatele. Po zrušení účasti budou veškeré údaje o soutěžícím zanonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, zrušit či upravit její pravidla, případně soutěž přerušit, odložit, prodloužit či zrušit. Takové rozhodnutí je účinné od dne jeho zveřejnění na internetových stránkách reklamního partnera soutěže.

Soutěžící odevzdáním své fotografie do soutěže poskytuje vyhlašovateli bezúplatně výhradní oprávnění k jejímu využití pro celosvětovou propagaci produktů značky DIRECTALPINE a to po dobu 10 let od vyhlášení konečných výsledků soutěže. Vyhlašovatel není povinen poskytnuté oprávnění využít.