made in eu

Všeobecné podmínky platné pro internetový obchod www.directalpine.cz

 1. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod DIRECT ALPINE.
 2. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
 3. Nabídka je aktualizována on-line. Přesto se může stát, že některé zboží nemusí být po objednání dostupné. Například  v situaci kdy je poslední kus připraven v objednávce k vyřízení a v daný okamžik ještě není vyfakturován a odepsán tak ze skladu. V těchto výjimečných případech  Vás budeme okamžitě informovat. Více info ve FAQ.
 4. Účtování zasílacích nákladů (poštovného):
  V rámci ČR:
  a. K objednávce na dobírku účtujeme poštovné ve výši:
     Přepravní služba GLS - 96,- Kč
     Česká pošta - 149,- Kč
  b. U objednávek v hodnotě vyšší než 2000,- Kč zaslaných přepravní službou GLS poštovné neúčtujeme.

  Prodej na Slovensko:
  a. U objednávek v minimální hodnotě 119 € vč. DPH (3000,- Kč) neúčtujeme žádné poštovné.
  b. U objednávek v nižší hodnotě (méně než 119 € vč. DPH) účtujeme poštovné ve výši 10,3 € (vč. DPH).
  c. Objednané zboží je vždy zasílané na dobírku
 1. Každá objednávka je závazná  dle těchto Obchodních podmínek. Objednávku je možné stornovat nejpozději do 5 hodin po jejím odeslání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě nevyzvednutí  této závazné objednávky bude po kupujícím požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Více viz občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
 2. Odstoupení od smlouvy

  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnůode dne převzetí zboží.

  Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

  V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

  Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

  Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní (včetně vysaček), nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

  Náklady na vrácení zboží nese kupující.

  Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.


  Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

  a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  c. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

  d. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

  e. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  f. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

  g. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

  h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

  i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

  j. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

  k. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

  l. o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Do popisu je nutné uvést, že zboží je vráceno v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 5. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

 

Předobjednávka

Slouží výhradně jako předběžná rezervace takového zboží, které prodávající v budoucnu pravděpodobně naskladní, ale jehož zejména datum dodání a/nebo cena a/nebo přesné specifikace nejsou doposud prodávajícímu známy. U předobjednávek si prodávající vyhrazuje právo měnit cenu, datum dodání, vlastnosti a další skutečnosti prodávajícímu v době předobjednávky nedostupné či neznámé, a to až do doby, kdy toto zboží prodávající naskladní a určí k dalšímu prodeji. O změně ceny, resp. dalších v době předobjednávky neznámých skutečnostech, bude prodávající kupujícího náležitě informovat e-mailem nebo telefonicky a kupující může na základě této nové informace předobjednávku zrušit.

 

Jak postupovat při výměně či vrácení zboží se dozvíte v FAQ.

Dodací lhůta

 1. Naprostou většinu objednávek expedujeme do 2 pracovních dnů od obdržení Vaší objednávky.
 2. V případě velkého množství objednávek najednou jsme z kapacitních důvodů nuceni expedici nepatrně pozdržet, vždy Vám ale garantujeme expedici objednávky do pěti pracovních dnů.
 3. Pokud objednané zboží není zrovna skladem a doba předání objednávky České poště by byla delší než doba uvedená v bodě 2, budeme zákazníka okamžitě informovat (telefonicky nebo e-mailem) o skutečné lhůtě vyřízení objednávky.
Chceš slevu?