made in eu

DIRECT ALPINE je součástí projektu EU


  3812

V rámci projektu „Marketing - podpora exportu“ se v letech 2015-2018 DIRECTALPINE plánuje účastnit mezinárodních veletrhů ISPO a OUTDOOR v Německu, za finanční podpory z fondů Evropského unie. Konkrétně z Operačního programu podnikání a inovace. Program MARKETING. V rámci těchto veletrhů bude vybudován prezentační veletržní stánek, včetně potřebného zázemí, a během doby konání veletrhu budou probíhat obchodní jednání se stávajícími a zejména potenciálními, novými, odběrateli, zprostředkovateli a dalšími obchodními partnery.

Naším strategickým cílem v rámci tohoto projektu je stále rozšiřovat odbyt zejména v rámci EU. Obchodně a marketingově komunikovat zejména funkční a kvalitativní přednosti produktů a původ výroby v ČR/EU. Realizace projektu v daném segmentu trhu bude znamenat posílení pozice na konkrétních zahraničních trzích, získání nových odběratelů a rozvoj dlouhodobé spolupráce s nimi. Z časového hlediska půjde ve střednědobém horizontu zejména o kvantitavní přínost – budování a rozvoj nových obchodních kontaktů a vztahů, první objednávky, testování spolupráce od nových kontaktů atd.. V dlouhodobém horizontu pak růst objemu výroby, růst obratu a nárůst exportu firmy, zvýšení podílu exportu na celkových tržbách.

Cílem je růst celkového objemu exportu do nových teritorií. Kvalitativním cílem zejména akvizice obchodních partnerů na nových trzích. Ta bude realizována aktivně formou přímého kontaktování možných obchodních subjektů (distributoři, velkoobchody) na zahraničních veleletrzích. V rámci veletrhů budeme vyhledávat i další možné zprostředkovatele, tj. obchodní zástupce či distributory. Dosavadními výsledky jsou noví obchodní partneři zejména v německy mluvících zemích, tj.Německo, Rakousko a Švýcarsko, získání nových obchodních zástupců a jejich prostřednictvím další rozvoj v těchto i okolních teritoriích, obecně tedy hlavně navázání nových odběratelských vztahů a rozvoj stávajících. Kvantitavině jde o zvýšení celkových tržeb z exportu, rozvoj ziskovosti exportních aktivit a vytvoření nových pracovních míst jak v rámci naší firmy, tak u subdodavatelských firem.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Marketing.